Quantitative Aptitude

General Questions

1.  If 5a = 3125, then the value of 5(a - 3) is:

A. 25
B. 125
C. 625
D. 1625
2.  (256)0.16 x (256)0.09 = ?

A. 4
B. 16
C. 64
D. 256.25
3.  If 3(x - y) = 27 and 3(x + y) = 243, then x is equal to:

A. 0
B. 2
C. 4
D. 6
4.  The value of [(10)150 ÷ (10)146]

A. 1000
B. 10000
C. 100000
D. 1000000
5.  (25)7.5 x (5)2.5 ÷ (125)1.5 = 5?

A. 8.5
B. 13
C. 16
D. 17.5
E. None of these
6. 
1  + 1 + 1 = ?
1 + x(b - a) + x(c - a) 1 + x(a - b) + x(c - b) 1 + x(b - c) + x(a - c)

A. 0
B. 1
C. x(a - b - c)
D. None of these
7.  (0.04) -1.5 = ?

A. 25
B. 125
C. 250
D. 625
8.  Given that 100.48 = x, 100.70 = y and xz = y2, then the value of z is close to:

A. 1.45
B. 1.88
C. 2.9
D. 3.7
9. 
If a x - 1 = b x - 3 , then the value of x is:
b a

A. 1 / 2
B. 1
C. 2
D. 7 / 2
10.  If a and b are whole numbers such that ab = 121, then find the value of (a – 1)b + 1 

A. 0
B. 10
C. 100
D. 1000